GASTENAVOND VRIJMETSELAARSLOGE

OVER ‘HET HANDVEST VOOR COMPASSIE’ , EEN TEGENWICHT VOOR RELIGIEUS EXTREMISME

De Doetinchemse Vrijmetselaarsloge Broedertrouw biedt op maandagavond 8 juni een kijkje in het denken en de belevingen van vrijmetselaars. In de Orangerie bij kasteel De Kelder aan de Kelderlaan in Doetinchem houdt de loge een gastenavond (aanvang 20.00 uur) . Een belangrijke activiteit van de vrijmetselaars is ‘compareren’ ( een gedachte-uitwisseling) over een maatschappelijk of meer persoonlijk ‘ bouwstuk’ van een vrijmetselaar. De bedoeling is van elkaar te leren. Gewoonlijk zijn deze avonden besloten omdat vaak persoonlijke opvattingen worden uitgewisseld. Loge Broedertrouw doorbreekt deze traditie echter door geïnteresseerden tijdens een comparitie toe te laten.

Op maandagavond 8 juni spreekt vrijmetselaar N.Doornbosch over ‘Het Handvest voor Compassie’ , een initiatief van de Amerikaanse TED-winnares Karen Armstrong. In een tijd waarin religieuze waarden soms tot extremistische waarheden worden verheven, laat dit handvest zien dat gelovigen elkaar over de kloof tussen hun religies heen de hand willen reiken om samen te werken aan gerechtigheid en vrede. Vrijmetselaar de heer Doornbosch legt de visie van de vrijzinnige godsdiensthistorica Karen Armstrong uit.

Voor geïnteresseerden is dit een unieke kans om een beeld van de vrijmetselarij te krijgen en antwoorden te vinden op vragen. De Doetinchemse loge ‘Broedertrouw’ kent bijna veertig actieve mannelijke leden en komt wekelijks bij elkaar. De gastenavond in de vorm van een comparitie door één van de leden past in de gebruikelijke activiteiten van de vrijmetselaars, waarbij korte lezingen, ‘ bouwstukken’ noemen de leden dat, gevolgd door gedachtewisselingen centraal staan.

Bij deze gedachtewisselingen worden discussies over politiek of geloof gemeden, maar dat betekent niet dat maatschappelijke onderwerpen taboe zijn. Zieltjes winnen voor standpunten is niet aan de orde. Vrijmetselaren leggen hun meningen naast elkaar en stellen die niet tegenover elkaar.

In de vrijmetselarij gaat het om geestelijke verdieping. Hierdoor leert iemand zichzelf beter kennen, waardoor hij/zij zich constructief kan inzetten voor een betere samenleving. ‘Verbeter de wereld; begin bij jezelf’, zou als adagium kunnen gelden. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

Vrijmetselaren geloven ieder op ‘eigen wijze’ dat er meer is tussen hemel en aarde dat de mensheid beweegt, een zogenoemd ‘hoog beginsel’. Iedere vrijmetselaar staat het daarbij vrij dit naar eigen inzicht verder in te vullen. De één gelooft in een god, de ander in samenhangende natuurkrachten en

de volgende in het hogere in zichzelf of in zijn geweten. Weer een ander is Boeddhist. Vrijmetselarij is dus geen geloof, maar de broederschap is wel levensbeschouwelijk.

U kunt zich voor deze bijzondere comparitie-avond aanmelden via de sitewww.broedertrouw.nl (aanmelden informatieavond 8 juni) De toegang ( inclusief drie consumpties) is gratis. Deze comparitie-avond is met name bedoeld voor geïnteresseerde heren maar ook dames zijn welkom.