Gastenavond vrijmetselarij, 18 maart 2019

Gastenavond vrijmetselarij, 18 maart 2019

Bouwstuk over ‘ vriendschap’ 

Vrijmetselaarsloge Broedertrouw organiseert op maandagavond 18 maart een gastenavond in het Neije Raethuys in ‘s Heerenberg. Op deze avond kunt u ervaren op welke wijze vrijmetselaars bijeenkomen en hoe het verloop van zo’n vrijmetselaarsbijeenkomst is. Het is een unieke kans, voor wie geïnteresseerd is in zingeving, om mee te maken op welke wijze vrijmetselaars hieraan vorm geven. Een van de logeleden houdt op deze avond een bouwstuk ( een persoonlijk getinte lezing) over ‘Vriendschap, Broederschap: gedevalueerde begrippen ??’ .

Broeder-keten

Na de lezing wordt op vrijmetselaarswijze over het onderwerp ‘gecompareerd’ . ( geen discussie maar gerichte vraagstelling).  De vrijmetselaars zijn wekelijks actief in het Neije Raethuys. Dan luisteren ze naar bouwstukken, soms naar muziek. Alles met het doel je te verdiepen: niets of niemand wordt veroordeeld. Er wordt niet over geloof of politiek gepraat. Om verschillen niet op de spits te drijven. Ieder moet vooral doen en vinden wat hij zelf wil, zolang het de ander maar niet schaadt. Dus wordt er ook niet gediscussieerd want in een discussie probeer je de ander van jouw mening te overtuigen en dat is nou net niet de bedoeling. Gasten krijgen uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen over de vrijmetselarij.

De gastenavond wordt gehouden in het Neije Raethuys aan de Hofstraat 1 in ’s Heerenberg.. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.  Aanmelding is niet verplicht, wel erg gewaardeerd:

Aanmelden gastenavond

Expositie ‘Vrijmetselarij: jezelf kennen’

Expostitie Loge Broederschap, maart 2019

Met de expositie ‘Vrijmetselarij: jezelf kennen’ opent de vrijmetselaarsloge Broedertrouw haar nieuwe onderkomen in het Neye Raethuys in ’s Heerenberg.  Op 9 maart openen we onze tentoonstelling om 12:00. Vanaf 10, 16, 17, 23, 24 maart kunnen belangstellenden van 12.00 tot 17.00 uur een indruk krijgen van de rijke historie en het wezen van de vrijmetselarij. De toegang is gratis.

Aanmelding is nier verplicht, wel fijn:

Aanmelden Expositie, klik hier

Arbeid aan de ruwe steen

De vrijmetselarij is een broederschap van mensen die zoeken naar zelfontplooiing en zelfverwerkelijking. Vrijmetselaars delen ideeën en gedachten en toetsen deze met elkaar.  Ze maken hierbij gebruik van begrippen en beeldspraken die aan de vroegere steenhouwerij zijn ontleend. Door symbolisch te beitelen aan de ‘ruwe steen’ (dat zijn wij zelf) proberen we van die ruwe steen een mooie kubieke steen te maken, waarmee kan worden ‘gebouwd’. Deze symbolische arbeid is gericht op het beter kennen van onszelf en daardoor het bouwen van een harmonieuze samenleving.

Voor ’s Heerenberg betekent de komst van de loge een verrijking van het aanbod aan lezingen en exposities. Kijk voor het aanbod op de website www.logebroedertrouw.nl

De Vrijmetselaarskring Broedertrouw bestaat sinds 1863 en werd destijds gevestigd in Doesburg. In 1882 werd formeel de Doetinchemse vrijmetselaarsloge als vereniging opgericht. Deze verhuisde in 2002 naar kasteel De Kelder in Doetinchem.  Vooral de naastgelegen Orangerie werd gebruikt voor loge-activiteiten zoals lezingen en presentaties.  Onlangs werd de loge genoodzaakt te verhuizen omdat de Orangerie een andere bestemming krijgt. Vanaf 1 februari deelt Broedertrouw het Neye Raethuys met de Heemkundekring in ’s Heerenberg.

Vrijmetselaarsloge Broedertrouw telt ongeveer 30 leden, landelijk telt de vrijmetselarij zo’n 6000 leden , verdeeld over 145 loges.  De loge in ’s Heerenberg kent alleen mannelijke leden, elders in het land bestaan ook gemengde loges en loges met uitsluitend vrouwen .

Dilemma’s rond hulp bij zelfdoding en euthanasie

Dilemma’s rond hulp bij zelfdoding en euthanasie

Orangerielezing 22 oktober 2018


Dilemma’s rond hulp bij zelfdoding en euthanasie vormen de rode lijn in de Orangerie lezing in Kasteel De Kelder op maandagavond 22 oktober 2018. De lezing wordt georganiseerd door vrijmetselaarsloge Broedertrouw. Gastspreker van deze Orangerie lezing is Evert Hendriksen. Hij is naast specialist Ouderengeneeskunde ook arts bij de Levenseindekliniek. De lezing begint om 20.00 uur.


Evert Hendriksen is één van de initiatiefnemers van de Stichting SCEN ( Steun en Consultatie bij euthanasie in Nederland), een programma dat artsen opleidt om deskundig en onafhankelijk advies te geven aan collega-artsen die een euthanasie-verzoek krijgen van een patiënt, bijvoorbeeld iemand met vergevorderde dementie, of hulp bij zelfdoding.

Hulp bij zelfdoding of euthanasie, een weloverwogen proces

Tijdens de lezing gaat Evert Hendriksen nader in op de zorgvuldigheidseisen die bij een euthanasie-verzoek in overweging worden genomen. In de loop der jaren zijn in Nederland de grenzen rond euthanasie-toepassing verschoven. “ Het is eigenlijk prima geregeld in Nederland. We lopen in dat opzicht vooruit op andere landen. Het is zaak niet te ver uit de pas te lopen bij de praktijk in andere landen’, aldus Evert Hendriksen, die zichzelf een echte praktijk-arts noemt, iemand die zeer betrokken is bij de patiënt, die om zelfdoding vraagt.


Evert Hendriksen is ook één van de initiatiefnemers van de transmurale zorg in Doetinchem. Transmurale zorg kan worden omschreven als samenwerking tussen diverse specialisten om tot een zo zorgvuldig mogelijk proces en uiteindelijke beoordeling van de hulpvraag te komen. Juist in gevallen van hulp bij zelfdoding of euthanasie is deze transmurale zorg uiterst belangrijk. Tijdens de lezing worden filmpjes getoond, die de praktijk schetsen maar die ook vragen oproepen, waarover gediscussieerd kan worden.


De entreeprijs voor deze Orangerie lezing, gehouden in kasteel De Kelder achter het ziekenhuis in Doetinchem, bedraagt € 12,50, inclusief 3 consumpties. Aanmelding vooraf wordt aanbevolen

Gastenavond Vrijmetselarij

Gastenavond Vrijmetselarij

Op maandagavond 26 maart 2018 is er weer een gastenavond gepland in de Orangerie van Kasteel de Kelder, Kelderlaan 11 in Doetinchem, inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00, toegang gratis

Op deze avond kunt u ervaren op welke wijze vrijmetselaars bijeenkomen en hoe het verloop van zo’n vrijmetselaarsbijeenkomst is. Het is een unieke kans, voor wie geïnteresseerd is in zingeving, om mee te maken op welke wijze vrijmetselaars hieraan vorm geven.

Alhoewel aanmelding niet verplicht is, vinden wij het prettig vooraf te weten of u komt.

‘Geen idee’, een levenscultuur voor de 21ste eeuw?

‘Geen idee’, een levenscultuur voor de 21ste eeuw?

Orangerie Lezing 27 november 2017

Humanisticus Jan Warndorff spreekt op uitnodiging van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw op maandagavond 27 november over zijn visie op het leven, zoals hij dat uiteenzet in zijn onlangs verschenen boek ‘ Geen idee’ , een levenscultuur voor de 21ste eeuw

‘ Goed leven’ dat is waar het Warndorff om gaat, zowel goed in morele zin als goed in de zin van ‘ fijn’.

In zijn boek ‘Geen idee’ schrijft hij dat de maatschappij ‘ een ruimte lijkt te zijn die uitsluitend bedoeld is voor brave modelvolwassenen, geheel gezond van lichaam en geest, die probleemloos functioneren in hun rol als burger, arbeidskracht, als consument ‘. Die ook vrijwillig die ruimte verlaten wanneer ze dan toch een been breken of eventjes erg levensmoe worden, of op een andere manier van het spoort afraken. Dan worden ze ‘opgeknapt’ om weer te kunnen functioneren in die ‘ normale’ ruimte: de maatschappij.

Maar hoe verhouden ‘ leven’ en ‘ maatschappij zich dan tot elkaar ?

Jan Warndorff

Zijn filosofie van het boerenverstand ( een eigen vertaling van het Engelse ‘ common sense’) is een voorstel om een ander gebaar te maken tegenover de wereld. Maar voorschriften geven, normen, maatstaven, dat wil hij niet. Want hij is ook maar een onwetende, zijn boek heet in volle oprechtheid ‘ Geen idee’ . Maar wat hij wel weet, is dat de wereld beter zou zijn als mensen zich niet onverschillig maar zorgzaam zouden gedragen. In de Orangerielezing, die plaats heeft in kasteel De Kelder aan de Kelderlaan te Doetinchem, legt hij uit wat hij bedoelt met ‘ zorgzaam’ : een filosofie van het boerenverstand die aansluit bij wat de mensen toch al doen. En hij realiseert zich tegelijkertijd dat eenvoudige dingen vaak het moeilijkst zijn.

Jan Warndorff (1965) is schrijver, vertaler en redacteur. Een aanzienlijk deel van zijn vroege leven bracht hij door in Afrika. In Nederland volgde hij een studie aan de Universiteit voor Humanistiek en sloot die af met een scriptie getiteld ‘Humanistiek, Ortega en ik’. Ook in ‘Geen idee’ speelt de Spaanse filosoof Ortega een grote rol.

De entreeprijs voor de lezing ( aanvang 20.00 uur) bedraagt € 12,50, inclusief 3 consumpties. U kunt zich aanmelden via de website ‘ www.logebroedertrouw.nl

‘Moreel erfgoed’ – Hoogleraar Bas de Gaaij Fortman

‘Moreel erfgoed’ – Hoogleraar Bas de Gaaij Fortman

“Moreel erfgoed, koers houden in tijden van ontwrichting” Hoogleraar Bas de Gaaij Fortman over ‘ moreel erfgoed’ in Orangerielezing vrijmetselaars en in masterclass middelbare scholen.

Moreel Erfgoed

Bas de Gaaij Fortman

Op maandag 3 april 2017 is hoogleraar Bas de Gaaij Fortman ( Politieke Economie) te gast bij een masterclass voor scholieren van de drie Doetinchemse middelbare scholen en bij de vrijmetselaarsloge Broedertrouw voor de eerste Orangerielezing in 2017. De Gaaij Fortman presenteert tijdens deze lezingen zijn vorig jaar verschenen boek ‘ Moreel erfgoed’ . 
In ‘ Moreel erfgoed’ , een essay ,in de vorm van een historische benadering van de Nederlandse, politiek gevormde normen en waarden, houdt hij een pleidooi voor het respecteren van ons morele erfgoed. ‘Wetten moeten getoetst zijn op eeuwige beginselen en een onwankelbaar gezag vertegenwoordigen. Zeker in de huidige neoliberale sfeer waarin alle wetten die winstmaximalisatie en de obsessie van economische groei bedreigen gezien worden als lastige obstakels die zo snel mogelijk zouden moeten verdwijnen, waarschuwt dit boek ons voor het gevaar dat wij lopen als wij de waarde en kracht van ons morele erfgoed door een zorgeloze mentaliteit laten verkwanselen, aldus recensenten.

‘ Moreel erfgoed’ gaat over al wat een land aan publieke moraal heeft verworven, zoals gelijke behandeling en het discriminatieverbod. De grondwet opent daarmee. Bas de Gaaij Fortman schetst een beeld van bedreigd moreel erfgoed, zoekt aanknopingspunten voor de publieke moraal van vandaag en betrekt die op de aanpak van de grote problemen van onze tijd. 
Als hoogleraar Politieke Economie richt Bas de Gaaij Fortman zich al meer dan een halve eeuw op de dagelijkse spanning tussen macht en moraal. Van 1971 tot 1991 was hij lid van de Staten-Generaal. Hij was een succesvol lijsttrekker van de later in Groen Links opgegane PPR. Onder het kabinet -Den Uyl was hij als voorzitter van een regeringsfractie nauw betrokken bij de praktische politiek.

De masterclass, ’s middags in de aula van het Ludger College, is bestemd voor alle VWO-bovenbouwleerlingen van de drie Doetinchemse middelbare scholen. Deze lezing is niet publiek toegankelijk.

’s Avonds spreekt Bas de Gaay Fortman , op uitnodiging van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw , in de eerste Orangerielezing van 2017 . Deze wordt gehouden in kasteel De Kelder ( Kelderlaan , Doetinchem). Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs € 12,50 ( inclusief 3 consumpties). Gezien de beperkte ruimte is het aan te bevelen zich tevoren aan te melden via de website www.logebroedertrouw.nl

Gastenavond – kijkje in de loge

Gastenavond – kijkje in de loge


Maandag 6 februari 2017 van 20:00 – 22:00 – Vrijmetselaarsloge Broedertrouw te Doetinchem organiseert jaarlijks een kijkje binnen de vrijmetselarij. Vrijmetselaarsloge Broedertrouw is geconstitueerd in 1882. Loge Broedertrouw is een inwijdingsgenootschap van vrijmetselaren die werken aan zichzelf door het beleven van ritualen, zelfstudie, het houden van lezingen met nabesprekingen, en het streven naar broederschap. Wilt u meer weten over Vrijmetselarij bekijk dan digitaal de informatiefolder van onze grootloge http://vrijmetselarij.kvanw.nl/

Aandacht en gastvrijheid in de zorg

Aandacht en gastvrijheid in de zorg

Aandacht en gastvrijheid in de zorg, impulsen vanuit de Benedictijnse spiritualiteit door prof.dr. Thomas Quartier.

‘Aandacht en gastvrijheid in de zorg’ is op maandagavond 7 november 2016 het onderwerp van de Orangerielezing in Kasteel De Kelder. De Doetinchemse Vrijmetselaarsloge Broedertrouw heeft, als organisator , hiervoor prof.dr. Thomas Quartier uitgenodigd.

In deze lezing zal broeder Thomas Quartier, benedictijn van de Willibrordsabdij in Doetinchem en theoloog aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven, de benedictijnse spiritualiteit voor de zorg ontsluiten. Voor professionals en vrijwilligers, zorgbehoevenden, mantelzorgers en iedereen die open staat voor vragen rond zinvol tussenmenselijk handelen. Een avond die inspiratie, reflectie en diepgang wil brengen een in thema dat vaak maar vluchtig aan de orde komt.

Iedereen wordt met zorg geconfronteerd: door mensen in je omgeving die zorg behoeven, door je eigen behoefte aan zorg van andere of door taken en verantwoordelijkheden als professional of vrijwilliger die zorg vragen. Soms kunnen mensen die voortdurende zorgtaak en ook de zorgbehoeftigheid amper aan. Dan kan het belangrijk zijn om een spiritueel kader voor de zorg ter beschikking te hebben. De benedictijnse traditie hecht veel belang aan de zorg door de spirituele deugden van aandacht en gastvrijheid. Zorg is namelijk altijd zinvol, hoe weerbarstig de realiteit soms ook lijkt.

Prof. Dr. Thomas Quartier OSB (1972) doceert rituele studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en houdt de leerstoel voor Monastieke Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is gasthoogleraar aan de Benedictijnse Universiteit Sant’ Anselmo Rome en hoort bij de monnikengemeenschap van de Willibrordsabdij in Doetinchem. Onlangs verscheen van zijn hand: Kiemcellen. Van klooster naar wereld (Heeswijk: Bernemedia 2016).

De Orangerielezing in kasteel De Kelder te Doetinchem begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 12,50, inclusief drie consumpties. Aanmelden kan via de website www.logebroedertrouw.nl


Gastenavond Vrijmetselarij

Gastenavond Vrijmetselarij

Op maandagavond 23 mei 2016 is er weer een gastenavond gepland in de Orangerie van Kasteel de Kelder, Kelderlaan 11 in Doetinchem, inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00, toegang gratis.

Op deze avond kunt u ervaren op welke wijze vrijmetselaars bijeenkomen en hoe het verloop van zo’n vrijmetselaarsbijeenkomst is. Het is een unieke kans, voor wie geïnteresseerd is in zingeving, om mee te maken op welke wijze vrijmetselaars hieraan vorm geven.

Alhoewel aanmelding niet verplicht is, vinden wij het prettig vooraf te weten of u komt. Aanmelden kan via onze website www.logebroedertrouw.nl